cytrynki fitness new
 • Opens in a new tab
 • Opens in a new tab

Regulaminy i polityka prywatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez klub Cytrynki Fitness jest akceptacja wszystkich punktów regulaminu klubu.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby ,które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń fizycznych.
 3. Klub nie odpowiada za kontuzje powstałe na zajęciach.
 4. Na zajęcia obowiązują zapisy. Można zapisać się na zajęcia poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście u instruktorów klubu. O uczestnictwie decyduje pierwszeństwo rezerwacji.
 5. W zajęciach można uczestniczyć po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu.
 6. Wszystkie karnety są ważne  30 dni od momentu uczestnictwa w pierwszych zajęciach.
 7. Karnet można zawiesić tylko w wyjątkowych przypadkach(choroba lub  zdarzenie lodowe)na 7 dni-jeden raz w ciągu roku
 8. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik, który znajduje się na stronie cennik
 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych(minimum 4 osoby)
 10. W przypadku odwołania zajęć klub zobowiązuje się powiadomić uczestników nie później niż 4 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć.
 11. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie klub do godz. 12.00 (przed południem)w dniu odbywania się zajęć .
 12. Nieodwołanie wizyty w terminie lub  nieobecność na zajęciach skutkuje utrata 1 wejścia  lub  skróceniu ważności karnetów open o 1 dzień. Natomiast 3 krotne nieodwołanie zajęć w terminie powoduje uniemożliwienie rezerwacji miejsca na zajęcia.
 13. Obowiązuje czyste obuwie zmienne w sali ćwiczeń.
 14. Osoby uczestniczące w zajęciach wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych klubu.
 15. Grafik zajęć nie jest stały i może ulegać zmianom.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Dane Administratora Danych osobowych:

CYTRYNKI FITNESS I SIŁOWNIA

MAGDALENA RUDZKA
UL.KOSZAROWA 10
67-300 SZPROTAWA

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:

cytyna36@wp.pl

Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
a/ zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,

c/ dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,

e/ w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,

f/ marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,

g/ odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5,

h/ utrzymywania i obsługi konta w systemie e-fitness dla posiadaczy Karty Klubowej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5 od momentu ostatniej aktywności Klienta,

i/ w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,

Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.

Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postępować zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.

Przekazywanie danych
– Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

a/ obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,

b/ podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),

c/ firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.

Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

a/ sprostowanie danych

b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym

c/ ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych

d/ dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię

e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)

f/ prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Regulaminy zajęć